arrow_back หน้าหลัก

ทุนการศึกษามูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

ประเภท: ทุนการศึกษา เมื่อ 14 มกราคม 2565

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์
1.ศึกษาต่อใน 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์, ม.มหิดล
2.ศึกษาต่อใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ แพทย์ศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ครุศาสตร์ (ครู) และเศรษฐศาสตร์
3.ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด อาทิ ค่่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าครองชีพ
4.ไม่ต้องชดใช้ทุน
ส่งใบสมัครโดยตรงที่ มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-792-6522-26 หรือ email : [email protected]