ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

งานแนะแนว ขอความร่วมมือนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาทุกรุ่น ตอบแบบสอบถามคุณลักษณะทางอาชีพ (โครงการ “คลังอาชีพ ต.อ.”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคุณลักษณะทางอาชีพของนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางอาชีพ สำหรับพัฒนาศักยภาพการวางแผนอาชีพและศึกษาต่อของนักเรียน และเพื่อจัดทำทำเนียบที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ทุนการศึกษา 2023 : Nanzan University, Japan

10 สิงหาคม 2565   #ทุนการศึกษา

สมาคมนักเรียนญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ให้ทุนนักเรียน เพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา Policy Studies Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566
จำนวน 2 ทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี
2.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาม.ปลาย (จะต้องสำเร็๗การศึกษาในเดือน มีนาคม 2566 (ของปีการศึกษา 2565)
3.เกรด 3.5 (ของแต่ละปี ม.4-6)
4.มีความพร้อม สมบูรณ์ทาง... อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว (บูรณาการ) ม.6 เรื่อง คลินิกแฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 2 ชั่วโมง

8 สิงหาคม 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Student Portfolio) เป็นการเก็บรวบรวมผลงานนักเรียนที่ผู้จัดทำเห็นว่าสมควรที่จะได้รับการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบและสามารถใช้ประกอบการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้แฟ้มสะสมงานนักเรียนมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการนำเสนอผลงานของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องใช้แฟ้มสะสมงานเป็นส่ว... อ่านต่อ

ทำอย่างไร เมื่อคนใกล้ชิดมีสัญญาณเตือนและพฤติกรรมเสี่ยงทำร้ายตนเอง

8 สิงหาคม 2565   #หน่วยที่ 3 การวางแผนส่วนตัว อารมณ์ สังคม

ทำอย่างไร เมื่อคนใกล้ชิดมีสัญญาณเตือนและพฤติกรรมเสี่ยง ที่เริ่มคิดทำร้ายตนเอง
- ควรรับฟังอย่างตั้งใจ ด้วยท่าทีผ่อนคลาย และไม่ตัดสินใจแทน
- ไม่พูดหรือเขียน ในเชิงกระตุ้น หรือประชดประชัน
- ชวนทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหว เช่น เล่นกีฬา เล่นเกม ทำงานศิลปะ เพื่อให้อารมย์แจ่มใสขึ้น ลดโอกาสเกิดความคิดหดหู่
.
ติดตามข้อมูลความรู้และเกร็ดสุขภาพต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/3kDzkWT อ่านต่อ

ทุนโครงการ สควค. 66 ป.ตรี-ป.โท 6 ปี จบแล้วบรรจุเป็นครู สพฐ.

4 สิงหาคม 2565   #ทุนการศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ 10 แห่ง เตรียมพร้อมรับสมัครคัดเลือก “ทุนโครงการ สควค.” หรือ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2566” ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องถึงปริญญาโท กำหนดให้ศึกษาหลักสูตรปกติในประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อเนื่องระดับปริญญาโท 2 ปี รวม... อ่านต่อ