ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
9 ธันวาคม 64 เริ่มลงทะเบียน เข้าระบบ TCAS65

26 พฤศจิกายน 2564   #การศึกษาต่อ

ให้นักเรียนม.6 ที่ประสงค์ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ เข้าลงทะเบียนไว้ในระบบคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย หรือ TCAS65 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไปใช้เลขบัตรประชาชน ในการยืนยันตัวตนในระบบ เพื่อเตรียมตัวสมัครสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ในเว็ปไซต์ https://www.mytcas.com/ อ่านต่อ

การเตรียมเอกสาร สำหรับยื่นสมัคร TCAS 65

26 พฤศจิกายน 2564   #การศึกษาต่อ

การเตรียมเอกสารสำหรับการยื่น สมัคร TCAS
1. ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดของหลักฐาน เอกสาร ในเว็ปไซต์ ระบบรับสมัครคัดเลือกของคณะ/มหาวิทยาลัยที่นักเรียนสนใจ
2. ให้นักเรียนดำเนินการขอเอกสารหลักฐานตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ที่ งานทะเบียนวัดผลของโรงเรียน และกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เอกสารรับรองคุณสมบัติในโครงการพิเศษฯลฯ) โดยมีวิธีการเตรียมเอกสารดังนี้
วิธีการจัดเตรียมเอกสาร
1. ใบสมัคร - กรอกข้อมูลต่างๆ ใ... อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว 5.4 การเตรียมเอกสาร สำหรับยื่นสมัคร TCAS เวลา 1 ชั่วโมง

26 พฤศจิกายน 2564   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

การเตรียมเอกสารสำหรับการยื่น สมัคร TCAS
1. ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดของหลักฐาน เอกสาร ในเว็ปไซต์ ระบบรับสมัครคัดเลือกของคณะ/มหาวิทยาลัยที่นักเรียนสนใจ
2. ให้นักเรียนดำเนินการขอเอกสารหลักฐานตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ที่ งานทะเบียนวัดผลของโรงเรียน และกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เอกสารรับรองคุณสมบัติในโครงการพิเศษฯลฯ) โดยมีวิธีการเตรียมเอกสารดังนี้

วิธีการจัดเตรียมเอกสาร
1. ใบสมัคร - กรอกข้อม... อ่านต่อ

การเตรียมตัว สมัครสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ปี 2565

25 พฤศจิกายน 2564   #การศึกษาต่อ

นักเรียน ม.6 เตรียมตัวลงทะเบียน ใน https://www.mytcas.com/ เพื่อสมัครสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ปี 2565
1. ค้นหาข้อมูลหลักสูตร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก ที่เปิดรับในรอบ 1- 3 ที่ www.mytcas.com โดยพิมพ์ชื่อหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัย ที่ “ค้นหาข้อมูลที่ต้องการศึกษา” ตั้งแต่
19 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
2.ศึกษา เกณฑ์การคัดเลือกศึกษาต่อในคณะ/มหาวิทยาลัยที่สนใจ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย “ปร... อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว 5.3 การสมัครสอบ GAT PAT/9วิชาสามัญ เวลา 2 ชั่วโมง

24 พฤศจิกายน 2564   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
Thai University Center Admission System (TCAS 65) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติด้านวิชาการ และศักยภาพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้จนประสบความสำเร็จ โดยพิจารณาคัดเลือกจากคะแนน GAT PAT /9 วิชาสามัญ
2. สาระการเรียนรู้
2.1 ความหมายของ GAT PAT /9 วิชาสามัญ
2.2 รายวิชา ในชุดทดสอบ GA... อ่านต่อ