arrow_back หน้าหลัก

ประกาศผลฯ นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ TCAS65 รอบ 1

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 19 มกราคม 2565

http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/pdf_TCAS65/TCAS65_1i_20.pdf
ให้นร ที่มีรายชื่อตามประกาศส่งแบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/pdf_TCAS65/TCAS65_1i_20_form.pdf