arrow_back หน้าหลัก

TCAS65 : ตรวจสอบผลการเรียน 6 ภาค

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 12 เมษายน 2565

TCAS65: ตรวจสอบผลการเรียน 6 ภาค

- ระบบเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน GPAX 6 ภาค ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งสามารถขอแก้ไขได้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสมัครรอบ 3 (รับสมัครวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565)

- เฉพาะผู้ที่เรียนหลักสูตรแกนกลาง (สามัญ) ให้ตรวจสอบข้อมูล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ เกรดเฉลี่ย และจำนวนหน่วยกิตสะสมรายกลุ่มสาระฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะใช้ในการกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครในบางหลักสูตร

- ถ้าข้อมูลถูกต้อง ไม่ต้องแก้ไข และ ไม่ต้องแนบไฟล์ ใบ ปพ. 1 เข้าระบบ

- ถ้าข้อมูลผิดพลาด หรือ ไม่มีข้อมูลในระบบ ให้กดปุ่มแก้ไขข้อมูล แล้วเติมแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมแนบไฟล์ใบ ปพ.1 ที่เป็น pdf ไฟล์ รวมข้อมูลใบ ปพ. 1 ทั้งหมดให้อยู่ในไฟล์เดียว ส่งเข้าระบบให้แอดมินตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติ

- ถ้าเรียนจบปีนี้ (พ.ศ. 2565) คือ จบปีการศึกษา 2564