arrow_back หน้าหลัก

กิจกรรมแนะแนว (บูรณาการ) : ปฏิทินการสอบ และการสอบคัดเลือก TCAS66

ประเภท: หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา เมื่อ 17 เมษายน 2565

วัตถุประเชิงพฤติกรรม
1. นักเรียนกำหนดช่วงเวลาในแผนการศึกษาต่อ My career plan ได้
วิธีดำเนินการ
1. นักเรียนศึกษาเอกสาร ปฏิทินการสอบ และการคัดเลือก TCAS66 โดย คลิก https://tinyurl.com/2bdmwpt9
2. นักเรียนปรับแก้ไข My career plan