arrow_back หน้าหลัก

กิจกรรมแนะแนว (บูรณาการ) โครงสร้างและตัวอย่างข้อสอบ TCAS66

ประเภท: หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา เมื่อ 28 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
นักเรียนมีแนวทางในการเตรียมตัวสอบวัดความถนัดฯลฯ
วิธีดำเนินการ
ให้นักเรียน คลิก https://www.blueprint.mytcas.com เพื่อศึกษา โครงสร้างและตัวอย่างข้อสอบ TCAS66