arrow_back หน้าหลัก

ประกาศฯ การรายงานผลการศึกษาต่อฯ

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565

ขอความร่วมมือนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 82 ทุกคน เข้าระบบ ระเบียนสะสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลสถานะ และผลการศึกษาต่อ ที่ https://cumulative.triamudom.ac.th/