arrow_back หน้าหลัก

กิจกรรมแนะแนว ม.6 (บูรณาการ) เรื่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS66 เวลา 2 ชั่วโมง

ประเภท: หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา เมื่อ 6 มิถุนายน 2565

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
Thai University Center Admission System: TCAS) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
2. สาระการเรียนรู้
2.1 รูปแบบการคัดเลือก ประจำปี 2566 TCAS66
2.2 องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
2.3 ปฏิทินการดำเนินการ TCAS66
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 นักเรียนบอกระบบการคัดเลือกฯที่สอดคล้องกับตนเองได้
........................................................................................................................
4. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คำชี้แจง ให้นักเรียนดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้
4.1 นักเรียนศึกษาความหมายของระบบ TCAS จากสาระสำคัญ
4.2 นักเรียนศึกษาเอกสาร ปฏิทินการสอบ และการคัดเลือก TCAS66 โดย คลิก https://tinyurl.com/2bdmwpt9
4.3 นักเรียนเข้าฟังการอธิบาย พร้อมสรุปเรื่อง TCAS66 จาก ทปอ. ที่ https://www.youtube.com/watch?v=wbdpyJs0z4E
4.4 หากนักเรียนเข้าฟังการอธิบาย TCAS66 แล้วมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาทาง google form https://forms.gle/q1TEkxgu1i43jDSr7 จะมีการรวบรวมคำตอบและส่งกลับให้นักเรียนผ่านทางไลน์ชั้นเรียน
4.5 นักเรียนสรุปและบันทึก กำหนดการสมัครคัดเลือกที่สนใจไว้ใน บันทึก “My career plan” ของตนเอง
5. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้/ภาระงาน
- ไฟล์นำเสนอ เรื่อง TCAS66 ที่ https://tinyurl.com/2bdmwpt9 ของเว็บไซต์ mytcas.com
6. การวัดและประเมินผล / เกณฑ์การวัดประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน
การตัดสินใจเลือกระบบการคัดเลือกที่สอดคล้องกับตนเอง /สังเกตการสรุปฯ/มีการสรุปในสมุดแนะแนว เกี่ยวกับระบบการคัดเลือก เท่ากับ ผ่าน