arrow_back หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ : รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ.2565

ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 20 มิถุนายน 2565

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยได้พิจารณามอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงขอเชิญชวนบุคลกร นักเรียนเก่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปีพ.ศ.2565
หลักเกณฑ์การพิจารณา
1.เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
2.มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือระดับชาติและก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศ หรือสังคมในวงกว้าง
3.ปฏิบัติราชการ (กรณียังอยู่ในราชการ) หรือปฏิบัติหน้าที่ (กรณีเกษียณอายุราชการ หรือไม่ได้รับราชการแล้ว) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดีเด่นเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง
4.หากเคยหรือยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่สนใจ สามารถ สแกน QR Code แบบฟอร์มประวัตินักเรียนทุนรัฐาลไทย เพื่อการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น/ดาวรุ่ง ประจำปี 2565 และจัดส่ง งานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 2 กรกฏาคม 2565