arrow_back หน้าหลัก

ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU ปี 2566-67

ประเภท: ทุนการศึกษา เมื่อ 20 มิถุนายน 2565

ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU ปี 2566 - 2567

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะคัดเลือกนักเรียรในสังกัดให้รับทุนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จำนวน 2 ทุน ดังนี้

1.สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ระหว่างเดือนมีนาคม 2566 - มกราคม 2567 หรือเดือนสิงหาคม 2566 - กรกฎาคม 2567 จำนวน 1 คน

2.สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - กรกฏาคม 2567 จำนวน 1 คน

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่าย ค่าเครื่องบินไปกลับ การเดินทาง ค่าวิซ่า การประสานงานฯ ประกันสุขภาพอุบัติเหตุ การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนมัธยม ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการสมัคร
1.กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่4-5 ของโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เคยได้เกรด 0 (ดูจากใบแสดงผลการเรียน)
3.เกิดระหว่างวันเดือนปี ตามที่ระบุของแต่ละประเทศดังนี้
3.1.สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เกิดระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม 2548 - 13 ตุลาคม 2551
3.2.สาธารณรัฐเช็ก เกิดระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2548 - 30 กรกฏาคม 2551
4.มีความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง
5.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี
6.มีความสนใจ ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครขอรับทุน
7.ไม่เคยได้รับทุนไปต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยน ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป หรือเรียนที่ต่างประเทศมาก่อน
8.ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมจะได้รับการพัจารณาก่อนเป็นกรณีพิเศษ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่ งานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หลักฐานการสมัครรับการพิจารณา
1.สำเนาใบแสดงผลการเรียน Transcript
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการสมัครทุนฯ
(ในนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา )
1.download ใบสมัครเบื้องต้น (นักเรียน) ตามไฟล์ข้างล่าง กรอกข้อมูล จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ คุณครูหทัย หงส์ตริกาล ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2565
2.โรงเรียน ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ทาง e-mail กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [email protected] ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.
3.สอบภาษาอังกฤษ วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 11.30 น.
4.สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. Zoom Application