arrow_back หน้าหลัก

ทุนการศึกษา SBAC

ประเภท: ทุนการศึกษา เมื่อ 23 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC ร่วมกับมูลนิธิประวัติรุ่งเรืองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC จำนวน 144 ทุน
ทุนเรียนดี 100% ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30 (รวม 2 ภาคเรียน)
ทุนเรียนดี 50% ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 (รวม 2 ภาคเรียน)
ทุนเรียนดี 25% ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80 (รวม 2 ภาคเรียน)
ทุนความสามารถพิเศษ 25 % ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (รวม 2 ภาคเรียน) ได้แก่ ความสามารถพิเศษกีฬา ขับร้อง ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ B-Boy Cover dance E-sports ด้านศิลปะการแสดง เชียร์ลีดเดอร์ ด้านภาษา และอื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565
2.มีความประพฤติดี มีความสามารถตรงกับที่ขอรับทุน ได้รับการรับรองจากโรงเรียน
3.ต้องไม่เสพสารเสพติด ไม่เจาะหู ไม่เคยทะเลาะวิวาท ไม่ระเบิดหู ไม่สักตามอวัยะต่างๆ
4.ต้องมีเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5.ต้องไม่เป็นผู้เคยประพฤติตนผิดกฏหมาย หรือถูกทำทัณฑ์บนฯ
6.ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมการรับรองจากสถานศึกษา
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
3.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
4.ใบแสดงผลการเรียน
5.ใบประกาศเกียรติคุณ/ใบรับรองความสามารถพิเศษ

ติดต่อ ห้องแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา