arrow_back หน้าหลัก

กิจกรรมแนะแนว ม.6 (บูรณาการ) เรื่อง รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง TCAS66 เวลา 3 ชั่วโมง

ประเภท: หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา เมื่อ 19 กรกฎาคม 2565

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด รายวิชาข้อสอบคัดเลือกกลาง ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS66 ได้แก่ การวัดความถนัดทั่วไป TGAT, การวัดความถนัดวิชาชีพ TPAT, การวัดความรู้เชิงวิชาการ A-level
2. สาระการเรียนรู้
2.1 รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง TCAS66
- การวัดความถนัดทั่วไป TGAT
- การวัดความถนัดวิชาชีพ TPAT
- การวัดความรู้เชิงวิชาการ A-level
2.2 โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ TCAS66
2.3 ปฏิทินการสอบ TCAS66
2.4 รูปแบบในการจัดสอบ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 นักเรียนบอกรายวิชาสอบคัดเลือกกลาง ที่ตนเองต้องเตรียมตัวสอบได้
4. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คำชี้แจง ให้นักเรียนดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้
ชั่วโมงที่ 1
4.1 นักเรียนศึกษาเอกสาร ความหมายของรายวิชาสอบคัดเลือกกลาง ปฏิทินการสอบ เวลาในการสอบ และคะแนนเต็ม และรูปแบบในการจัดสอบ TCAS66
คลิก https://assets.mytcas.com/d/TCAS66-intro-17apr65.pdf
ชั่วโมงที่ 2
4.2 นักเรียนเข้าศึกษาโครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง
TCAS66 EXAM BLUEPRINT SAMPLE QUESTIONS คลิก https://blueprint.mytcas.com/
4.3 หากนักเรียนเข้าศึกษาตัวอย่างข้อสอบ รายวิชาสอบกลาง แล้วมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมา
ทาง google form https://forms.gle/q1TEkxgu1i43jDSr7 จะมีการรวบรวมคำตอบและส่งกลับให้นักเรียนผ่านทางไลน์ชั้นเรียน
ชั่วโมงที่ 3
4.4 นักเรียนสรุปและบันทึก รายวิชาสอบคัดเลือกกลางที่ตนเองต้องใช้ บันทึกรายวิชาสอบของตนเองลงใน My career plan
ของตนเอง และนำส่งในงานของชั้นเรียน
5. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้/ภาระงาน
- ไฟล์นำเสนอ เรื่อง รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง TCAS66 https://assets.mytcas.com/d/TCAS66-intro-17apr65.pdf
- โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง https://blueprint.mytcas.com/ ของเว็บไซต์ mytcas.com
6. การวัดและประเมินผล / เกณฑ์การวัดประเมินผลสิ่งที่ต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินการเตรียมตัวในการสอบรายวิชาสอบคัดเลือกกลางที่
สอดคล้องกับตนเอง /สังเกตการสรุปฯ/มีการสรุปในสมุดแนะแนว เกี่ยวกับรายวิชาสอบคัดเลือกกลาง เท่ากับ ผ่าน
งานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา