arrow_back หน้าหลัก

กิจกรรมแนะแนว บูรณาการ เรื่อง เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ 2 จำนวน 2 ชั่วโมง

ประเภท: หน่วยที่ 4 การวางแผนการเลือกอาชีพ เมื่อ 19 กรกฎาคม 2565

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพที่สนใจ คือต้องกำหนดเส้นทางการศึกษาต่อ เพื่อมีโอกาสของการฝึกฝนทักษะอาชีพที่เป็นเป้าหมายของชีวิต
2. สาระการเรียนรู้
2.1 การวางแผนเพื่อเข้าสู่อาชีพที่สนใจ ต้องมีข้อมูลสำคัญต่อไปนี้ ชื่ออาชีพที่สนใจ ความคิดเห็นที่มีต่ออาชีพเพื่อบ่งบอกว่านักเรียนมีความเข้าใจตนเอง สามารถเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับตนเองได้ และข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การกำหนดแผนการศึกษาต่อเพื่อเตรียมความพร้อมในเชิงอาชีพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 นักเรียนกำหนดเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพที่สนใจได้
4. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.1. ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพที่สนใจ ดังต่อไปนี้
4.1.1 การระบุชื่อ อาชีพที่สนใจ
4.1.2 ความคิดเห็นที่นักเรียนมีต่ออาชีพที่สนใจ
4.1.3 รายได้ และช่องทางของการมีรายได้
4.1.4 แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน
4.1.5 การศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มความชำนาญในอาชีพที่สนใจ
-สาขาวิชา/คณะ สถาบัน
-รูปแบบการเรียนการสอน เช่น สอนทางไกล(ออนไลน์) สอนห้องเรียนปกติ
-ค่าเล่าเรียน
-จำนวนเวลาที่เรียนกี่ปี
- การพิจารณาคัดเลือก ฯ (ศึกษาค้นคว้า จากเว้ปไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ mytcas.com
4.1.6 Time line (การเตรียมตัว การทดสอบทางการศึกษา TGAT TPAT A-Level SAT TOFEL ฯลฯ ช่วงเวลาของการศึกษาปริญญาตรี การอบรมฝึกงาน เพื่อเข้าสู่อาชีพที่สนใจ
4.2 นักเรียนรวบรวมข้อมูลอาชีพที่สนใจ และข้อมูลการศึกษาต่อ และวางแผนการศึกษาต่อ ตามใบงาน ในงานของชั้นเรียน