arrow_back หน้าหลัก

TCAS66 : เกณฑ์คะแนน -ค่าน้ำหนัก คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 20 กรกฎาคม 2565

เกณฑ์คะแนน-ค่าน้ำหนัก ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566