arrow_back หน้าหลัก

กิจกรรมแนะแนว ม.6 (บูรณาการ) เรื่อง การเตรียมความพร้อม TCAS66 เวลา 2 ชั่วโมง

ประเภท: หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
TCAS66 : Thai University Central Admission System. ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2566
2. สาระการเรียนรู้
2.1 การเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครคัดเลือก TCAS66
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1. นักเรียนมีความพร้อมในการยื่นสมัครสอบวิชากลาง สมัครยื่นคะแนนคัดเลือกในสถาบันอุดมที่สนใจได้
........................................................................................................................
4. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คำชี้แจง ให้นักเรียนดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้
ขั้นนำ
4.1 นักเรียนทบทวน ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม สำหรับการสมัครคัดเลือก ด้วยระบบ TCAS66 https://www.facebook.com/CUPTmytcas/videos/988520255178069) ดังนี้
1) เลือกอาชีพของตนเองที่สนใจ และมีความถนัด/ความสามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ไม่ยากและมีความสุขในการทำ
2) เลือกหลักสูตรและสถาบันที่สอน/ฝึกให้เรามีสมรรถนะในการทำงานตามที่เราต้องการ
3) วางแผนการสมัครคัดเลือกให้สอดคล้องกับผลงานโดยคำนึงถึงความสามารถของตนเอง
- ผลงาน/กิจกรรม/ผลการเรียน/คะแนนสอบ
- เกณฑ์คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือกในรูปแบบ/รอบที่เหมาะสมกับตนเอง
- ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ที่พักอาศัย อาหาร อุปกรณ์การเรียน การเดินทาง เป็นต้น
ขั้นดำเนินการ
4.2 นักเรียนทบทวน ความถนัด ความสามารถและอาชีพที่สนใจ จากการสรุปอาชีพที่สนใจ เรื่อง พหุปัญญาอาชีพ ที่ ระเบียนสะสมของนักเรียน ใน https://cumulative.triamudom.ac.th
4.3 นักเรียนทบทวน เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพที่สนใจ my career plan หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เกี่ยวกับหัวข้อหลักสูตร และสถาบัน ได้ที่ https://www.mytcas.com/ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการพิจารรณาคัดเลือก และข้อมูลสำคัญเพื่อวางแผนการศึกษาต่อ ได้แก่
- ผลงาน/กิจกรรม/ผลการเรียน/คะแนนสอบ
- เกณฑ์คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือกในรูปแบบ/รอบที่เหมาะสมกับตนเอง
- ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ที่พักอาศัย อาหาร อุปกรณ์การเรียน การเดินทาง เป็นต้น
4.4 นักเรียนปรับปรุงข้อมูลใน my career plan ของตนเอง และนำส่งฉบับแก้ไข ใน งานของชั้นเรียน Google classroom
ขั้นสรุป
4.6 นักเรียนนำเสนอแผนภาพเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพที่สนใจ my career plan ของตนเองกับกลุ่มเพื่อน/ครูแนะแนวของตนเอง เพื่อการติดตามผล
5. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้/ภาระงาน
http://www.bls.gov/k12
https://www.doe.go.th/prd/vgnew/custom/param/site/132/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/1143
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://www.mytcas.com/
6. การวัดและประเมินผล / เกณฑ์การวัดประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน
การตัดสินใจด้านอาชีพและการศึกษาต่อ /สังเกตการสรุปเกี่ยวกับการตัดสินใจฯ/มีแผนภาพการตัดสินใจด้านอาชีพและศึกษาต่อของตนเอง เท่ากับ ผ่าน