arrow_back หน้าหลัก

กสพท66 การเตรียมตัวฯ

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 3 สิงหาคม 2565

กสพท: กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดระเบียนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทางการแพทย์ ดังนี้
ปีการศึกษา 2566 กำหนดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทางการแพทย์ จำนวน 2,308 คน ดังนี้
คณะแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน จำนวนรับ 1141 คน
คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน จำนวนรับ 390 คน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน จำนวนรับ 490 คน
คณะเภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน จำนวนรับ 287 คน

การเตรียมตัว เพื่อ กสพท66
1.ศึกษาและพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการของแต่ละหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์ https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/6Rh8Ee6Pu0Qf7Vq4De2S.pdf
คณะทันตแพทยศาสตร์ https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/6Vc4Be9Im1Vz3Ar2Wo6O.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/9Uo9Bs9Yp0Fy0Fy1Bi5F.pdf
คณะเภสัชศาสตร์ https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/0Hi2Dn6Qu0Sr7Nt1Yq1H.pdf
2.ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐาน จำนวนที่รับ ขั้นตอนการคัดเลือก เกณฑ์การคัดเลือก ในแต่ละสาขา/สถาบัน ที่ https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/5Ak7Ay5Dy6Cm8Oa7Xb31D.pdf
3.ศึกษาหลักเกณฑ์การสมัครและสอบ TPAT1 (ความถนัดแพทย์) ที่ https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/5Ak7Ay5Dy6Cm8Oa7Xb32D.pdf
สรุปขั้นตอนการสมัคร
1-20 ก.ย.65 ลงทะเบียนสมัครสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท.) ที่ เว็ปไซต์ กสพท. https://www9.si.mahidol.ac.th แล้วคลิ๊ก “การรับสมัครสอบ TPAT1
17 ธ.ค.65 สอบ TPAT1
18-19 มี.ค.66 สอบ A-level (วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
7-13 พ.ค.66 สมัครและชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ TCAS66 รอบ3
20 พ.ค.66 ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือก TCAS66 รอบ3 ครั้งที่1
20-21 พ.ค.66 ยืนยันสิทธิ์ TCAS66 รอบ 3 ครั้งที่ 1

การเตรียมเอกสาร หลักฐาน ตามเกณฑ์ที่ กสพท. กำหนด
1. ศึกษากติกา เกณฑ์การเตรียมเอกสาร หลักฐาน ตามที่กสพท.กำหนด https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/5Ak7Ay5Dy6Cm8Oa7Xb32D.pdf
2. ติดต่องานทะเบียนวัดผล ขอ เอกสารรับรองการเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของโรงเรียน ปพ.7 ที่ประทับตราโรงเรียน และนักเรียนนำมาจัดทำเป็นไฟล์ภาพ ตามที่ กสพท. กำหนด
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)