arrow_back หน้าหลัก

ทุนการศึกษา 2023 : Nanzan University, Japan

ประเภท: ทุนการศึกษา เมื่อ 10 สิงหาคม 2565

สมาคมนักเรียนญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ให้ทุนนักเรียน เพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา Policy Studies Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566
จำนวน 2 ทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี
2.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาม.ปลาย (จะต้องสำเร็๗การศึกษาในเดือน มีนาคม 2566 (ของปีการศึกษา 2565)
3.เกรด 3.5 (ของแต่ละปี ม.4-6)
4.มีความพร้อม สมบูรณ์ทางรายกายจิตใจ และมั่นใจว่าจะศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
5.สอบผ่านวัดระดับความภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test ระดับ N5 หรือสูงกว่า อายุคะแนนไม่เกิน 2 ปี
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ แล้ว ดาวน์โหลดผ่านทาง www.ojsat.or.th
2.รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 4x3 ซม. จำนวน 4 รูป
3.บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน สำเนา
4.เอกสารแสดงผลการศึกษา ม.ปลาย เป็นภาษาอังกฤษ
5.เอกสารแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (สำเนา)
6.เอกสารรับรองสถานภาพนักเรียนจากสถานศึกษาและใบรับรองที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกาาในปี พ.ศ.2566 (ภาษาอังกฤษ)
7.ใบรับรองแพทย์ (แบบฟอร์มจะอยู่คู่กับสำเนาใบสมัคร)
เงือนใขการรับทุน
1.ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 40,000 เยนต่อเดือน
ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม (ประมาณ 409,000 เยน)
ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน
และได้ค่าครองชีพต่อเดือน 40,000 เยฯ (หรือ 480,000 เยนต่อปี
2.ต้องพักในสถานที่ซึ่ง มหาวิทยาลัย จัดหาให้เท่านั้น
3.ค่าหอพัก และค่าเล่าเรียนต้องจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ขั้นตอนการสมัคร
1. ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
2.สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
ติดต่อสอบถาม และส่งเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์เอกสารถึงสมาคมฯ ไม่เกินวันที่ 9 กันยายน 65
จ่าหน้าซอง
เอกสารสมัครทุน Nanzan
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใจ
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-357-1241-/5