arrow_back หน้าหลัก

TCAS66 : ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบ 1

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 18 สิงหาคม 2565

ม.เทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ตามระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio
-กำหนดรับสมัคร 1-30 กันยายน 65
-สมัครที่ เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
-สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัคร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการทางการศึกษา
โทร. 0-4422-3014 0-4422-3015 0-4422-3025 0-4422-3026
โทรสาร 0-4423-010