arrow_back หน้าหลัก

TCAS66 : โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 25 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกาษโดยวิธีพิเศษ "โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน"
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนวิตกรรมการเกษตรและประมง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ,
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ),
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุกิจระหว่างชาติ (นานาชาติ)
คุณสมบัติ
1.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
2.เป็นผู้มีความประพฤติดี
3.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จ ม.ปลายปีที่ 6

1 พ.ย. 65 - 11 ก.พ. 66 ลงทะเบียน ระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com
1 ธ.ค. 65 - 7 ม.ค. 66 ขอรหัสผ่าน เข้าระบบ เว็บไซต์ และพิมพ์ใบสมัคร https://e-admission.psu.ac.th
13 ม.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ https://entrance.surat.psu.ac.th
18 ม.ค. 66 สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์
25 ม.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และได้รับคัดเลือก https://entrance.surat.psu.ac.th
7-8 ก.พ.66 ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ TCAS https://student.mytcas.com
13 ก.พ.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา https://entrance.psu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม ที่ งานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี โทรศัพท์ 0-7727-8851
งานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา