arrow_back หน้าหลัก

พี่เตรียมฯ เล่าเรื่อง : เส้นทางเป็นนักเรียนทุนการศึกษาต่อฯ

ประเภท: ทุนการศึกษา เมื่อ 28 สิงหาคม 2565

ฟังประสบการณ์ การเตรียมตัวเพื่อเป็นนักเรียนทุนการศึกษาต่อจากรุ่นพี่ ต.อ.82
King Scholar + Freeman Scholar Journey