arrow_back หน้าหลัก

ประกาศขยายเวลาปิดรับสมัคร JLPT 2/2022

ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 29 สิงหาคม 2565

เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานระบบสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 (ธันวาคม) ปี 2022
เป็นจำนวนมากในขณะนี้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าใช้บริการ
จึงแจ้งขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงเวลา 24.00 น. ในวันนี้
(เดิมกำหนดปิดรับสมัครในเวลา 17.00 น.)
ทั้งนี้ ยังสามารถชำระเงินค่าสมัครได้
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 24.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น