arrow_back หน้าหลัก

รายงานการติดตามผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 13 กันยายน 2565

การติดตามผลการศึกษาต่อของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,424 คน ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตามผลแล้วเสร็จ สามารถติดตามนักเรียนได้ 1,424 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1DItDDhZQc4UKQeyd6GygtdAWtM9aHJAL?usp=sharing