arrow_back หน้าหลัก

TCAS66 : โควต้า ICT นานาชาติ มหิดล

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 16 กันยายน 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้โควตาศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(หลักสูตร ICT นานาชาติ) ในรอบ ICT-Portfolio โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวน 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ม.6 (วิทย์ คณิต )
2.GPAX 3.50
3.มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักฐานการสมัคร
1.ใบรับรองผลการศึกษา Transcript อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา มีผลการเรียน 3.50
2.รูปถ่ายขนาด 230x312 pixel ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 KB
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนา ปชช. จำนวน 1 ฉบับ
5.Portfolio แสดงผลงานผู้สมัคร

นักเรียนที่สนใจ ติดต่องานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (อาจารย์พิชญาพร สมจันทร์) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กันยายน 65 เวลา 16.00 น. (รร.เสนอชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติและหลักฐานครบสมบูรณ์ ตามลำดับ)