arrow_back หน้าหลัก

TCAS66 : รอบ1 Portfolio สัตว์แพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 19 กันยายน 2565

ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ รับสมัครฯเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหิดล-จุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน รับจำนวน 12 คน

รับสมัครตั้งแต่ 3-17 ต.ค. 65 ผ่านระบบ MU-TCAS 66
สมัครได้แค่ 1 หลักสูตรต่อรอบเท่านั้น!
เกณฑ์: GPAX≥3.5; GPA วิชาเคมีและชีววิทยา≥3.5; TOELF iBT≥64 หรือ IELTS≥5 หรือ TOEIC≥600 หรือ TOELF iTP ≥510; เข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์≥60 ชั่วโมง
*หากมีผล BMAT และ/หรือผ่านการอบรมค่ายมูลนิธิ สอวน. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์
โทร 02-576-5700 ต่อ 8245-8246
Email: [email protected]
Facebook :https://www.facebook.com/cra.veterinary/
#คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์
#เป็นเลิศในศาสตร์แห่งสัตว์
#วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์