arrow_back หน้าหลัก

100 Scholarships for OSP 2023 , SIIT ม.ธรรมศาสตร์

ประเภท: ทุนการศึกษา เมื่อ 21 กันยายน 2565

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (Outstanding Student Program: OSP) เพื่อศึกษาต่อในภารการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำนวน 100 ทุน
ลักษณะทุน : ทุนเต็มจำนวน Full , ทุนครึ่งจำนวน Half, ทุนบางส่วน Quarter ตามลำดับ
คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.6
2.GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50

รับสมัคร 15 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 65 สมัครออนไลน์ทาง>> https://admissions.siit.tu.ac.th
ประกาศผู้มีสิทธิ์ฯ 10 ตุลาคม 65
สอบข้อเขียนชิงทุนฯ 15 ตุลาคม 65 (ศูนย์สอบภูมิภาค)
22 ตุลาคม 65 (ศูนย์กรุงเทพฯ)
ประกาศผลการสอบข้อเขียนชิงทุน 10 พฤศจิกายน 65

สาขาวิชาที่เปิดรับ
1. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต นานาชาติ
2. วิทยาศาสตร์บัณฑิต นานาชาติ
กำหนดการและรายละเอียด, schedule and more details:
https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=444
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษาและประชาสัมพันธ์
โทร: 0-2986-9009 ต่อ 0,1 หรือ 06-5543-0379
email: [email protected]