arrow_back หน้าหลัก

สอบชิงทุน ก.พ.66 (ทุนระดับม.ปลาย)

ประเภท: ทุนการศึกษา เมื่อ 27 กันยายน 2565

สำนักงานข้าราชการพลเรือนฯ ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ เป็นทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรีในต่างประเทศ
เปิดรับสมัคร 19 กันยายน-25 ตุลาคม 65 ทาง internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th
ประเภททุน
1.ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
2.ทุนรัฐบาลฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 27 ทุน
3.ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
4.ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 2 ทุน
5.ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด จำนวน 3 ทุน
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
3. อายุไม่เกิน 20 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
4. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศ
เอกสาร หลักฐาน ที่จะต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน
1.ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป
2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด
3.หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจาก อาจารย์ประจำชั้นหรือผู้อำนวยการโรงเรียน (ดาวน์โหลด จากเว็ปไซต์ กพ.)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หรือ http://job.ocsc.go.th หรือ
เว็บไซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ http://stscholar.nstda.or.th
เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย http://bot.or.th

หรือ https://www.ocsc.go.th/scholarship/highschool