arrow_back หน้าหลัก

โควตารับตรงฯ แพทย์แผนไทยSTAM2002 และ Herbalist STAM2002

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 3 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้โควตารับตรง หลักสูตรละ 2 คน
คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษาม.ปลาย (สายวิทย์ และสายศิลป์)
2.มีผลการเรียนดังนี้
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้น
หลักสูตรเทคโนโลยีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้น
3.สุขภาพร่ายกายจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพฯ
การรับสมัคร
1.ยื่นความจำนงกับโรงเรียนที่ งานแนะแนว ตึก 2 (ยื่นก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
2.สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
3.นำส่งเอกสารผ่านช่องทางหนึ่งได้ดังนี้
Email: [email protected]
โทรสาร 053 776063
ID line: 0898544240
Face Book: วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
4.ผู้สมัครต้องเข้าการตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองพร้อมส่งเอกสารหลัฐาน(ฉบับจริง) ที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร.
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ปีการศึกษา 66
หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ใบแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อหลักสูตรฯ ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
2.ใบระเบียนผลการเรียน ปพ.1 (4 หรือ 5 ภาคเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 จำนวน 2 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
6.สำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลง ขื่อ สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7.รูปถ่ายไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ติดใบยื่นความจำนง) จำนวน 1 ใบ


นักเรียนที่สนใจ ติดต่อ อาจารย์หทัย หงส์ตริกาล ห้องแนะแนว ตึก 2