arrow_back หน้าหลัก

โควตารับตรง 66

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 3 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (4 ปี และ 5 ปี) จัดสรรโควตาให้สถานศึกษา (ครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2566 ทุกสาขาวิชา
จำนวน สาขาวิชาละ 5-10 คน
การสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ที่ admissions.mju.ac.th โดยติดต่อ งานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมสึกษา
ระยะเวลา รอบที่ 1.1 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน -15 ตุลาคม 65
รอบที่ 1.2 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม 65
เอกสารประกอบการพิจารณา
1.ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1
2.แฟ้มสะสมผลงาน
3.ข้อคำถามหรือข้อสอบ (ผู้สมัครวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ต้องจัดทำข้อคำถามเพื่อวัดทัศนคติและความเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบันทึกไฟล์นามสกุล pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4- ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB และส่งคำตอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น