arrow_back หน้าหลัก

อาชีพข้าราชการ

ประเภท: แนะนำอาชีพ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565

ข้าราชการ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ขับเคลือนนโยบายของประเทศ ให้บังเกิดผล นำพาประเทศชาติไปสู่ความสงบสุขและแข่งขันกับนานาประเทศได้
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้าราชการครู
ข้าราชการตำรวจ
ข้าราชการทหาร
ข้าราชการอัยการ
ข้าราชการตุลาการ
https://www.facebook.com/ocsc.go.th/videos/3535883546647482