arrow_back หน้าหลัก

การเลื่อนกำหนดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563

ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 18 มีนาคม 2564

สถาบันทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET กำหนดดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากวันวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี สทศ.จึงประกาศเลื่อนกำหนดการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ไปเป็น วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 แทน และอนุญาตให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน