arrow_back หน้าหลัก

เตรียมความพร้อมประเมินความเหมาะสมฯ ทุน กพ.66

ประเภท: เตรียมสอบ เมื่อ 23 มกราคม 2566

กิจกรรมการเตรียมความ พร้อมในการประเมินความเหมาะสมสำหรับนักเรียนผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลไทยผ่านซูมโดยรุ่นพี่ฯ นักเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ในOQ code หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครูแนะแนวประจำห้องเรียนค่ะ