arrow_back หน้าหลัก

สพฐ สอนเสริมเติมความรู้ TGAT. TPAT.

ประเภท: เตรียมสอบ เมื่อ 3 ธันวาคม 2566

สำนักงานคณะกรามการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมให้ นักเรียน ม 6 ได้เตรียมตัวให้พร้อม โดยเพิ่มโอกาสนักเรียนได้มีเวลาเรียนเสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ช่วงวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 โดยถือว่านักเรียนได้เวลาเรียนตามปกติ และได้มอบของขวัญ “กล่องความรู้ สู่ความสุข” สอนเสริมเติมความรู้นักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) ในวันที่ 4–7 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทาง OBEC Channel YouTube และ Facebook