arrow_back หน้าหลัก

รายงานการติดตามผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 9 มกราคม 2567

การติดตามผลการศึกษาต่อของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,456 คน ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตามผลแล้วเสร็จ สามารถติดตามนักเรียนได้ 1,456 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้