arrow_back หน้าหลัก

กสพท. ประกาศหลักเกณฑ์การการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 23 สิงหาคม 2564

กสพท : กลุ่มสถาบันการแพทย์แห่งประเทศไทย (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯ สัตวแทพย์)

คุณสมบัติ :
1. กำลังศึกษาต่อ ระดับ ม.6 และคาดว่าจะจบในปีการศึกษา ก่อนเดือนสิงหาคม 2565
2. ผู้ที่จะศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์ ต้องกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าเท่านั้น ฯลฯ

เกณฑ์การคัดเลือกฯ
วิชาสามัญ 70 % : วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) 40 %
คณิตศาสตร์ 1 20 %
อังกฤษ 20 %
ไทย 10 %
สังคมศึกษา 10 %
วิชาเฉพาะ 30% : ทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ (การจับใจความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง ความเป็นเหตุเป็นผล วิจารณญาณ) ประเมินแนวคิดทางจริยธรรม

กำหนดการ
1-20 ตุลาคม 2564 รับสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ เว็ปไซต์ กสพท http://www9.si.mahidol.ac.th
1-22 ตุลาคม 2564 ชำระเงินออนไลน์ ธ ไทยพาณิชย์ ถึง 23.00 น. (ตรวจเอกสารการชำระเงิน ภายใน 7 วัน)
9 ธันวาคม 64 - 21 มิถุนายน 65 ลงทะเบียน www.Mytcas.com สมัครสอบวิชาสามัญ
19-20 มีนาคม 2565 สอบวิชาสามัญ
26 มีนาคม 2565 สอบ วัดความถนัดทางการแพทย์
20 เมษายน 2565 ประกาศผล