arrow_back หน้าหลัก

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 23 สิงหาคม 2564

การสมัครสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ เพื่อนำไปยื่นสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ทปอ. : สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการสอบ ตามกำหนดการดังนี้

9 ธันวาคม 64 ลงทะเบียนในระบบ TCAS 65
15-28 ธันวาคม 64 สมัครสอบ GAT/ PAT และวิชาสามัญ
21กุมภาพันธ์–21มีนาคม 65 พิมพ์ใบที่นั่งสอบ
10-13 มีนาคม 65 สอบ GAT/PAT
19-20 มีนาคม 65 สอบวิชาสามัญ
18 เมษายน 65 ประกาศผลสอบ GAT/ PAT
20 เมษายน 65 ประกาศผลสอบวิชาสามัญ

ค่าสมัครสอบ GAT /PAT วิชาละ140 บาท
วิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท
เลือกสนามสอบที่ต้องการ 5 อันดับ
สมัครสอบ ที่ เว็ปไซต์ www.mytcas.com