arrow_back หน้าหลัก

รับสมัครฯ MUIC Excellence Entrance Track (MEET)

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 11 มีนาคม 2567

ประกาศการสมัครวิทยาลัยนานาชาติมหิดลตามโครงการ Meet Program ขอให้นักเรียนศึกษารายละเอียดตาม เอกสารที่เเนบมา หากประสงค์จะศึกษาต่อ ให้ติดต่อ ครูพิชญาพรที่ห้องแนะแนวหรือติดต่อครูแนะแนวประจำชั้นเรียนค่ะ
ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2567
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ