arrow_back หน้าหลัก

ด่วน.... ประชาสัมพันธ์ นักเรียนผู้สนใจสมัครขอรับพระราชทานทุน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567

ประเภท: ทุนการศึกษา เมื่อ 22 มีนาคม 2567

"มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ตามคู่มือที่แนบด้านล่าง ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นักเรียนที่กำลังเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ต้องการสมัครเพื่อเข้าคัดเลือกโครงการนี้ ขอให้ติดต่องานแนะแนวด่วน ...