arrow_back หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน OEG รุ่นที่ 32 ประจำปี 2568-2569

ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 20 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน OEG รุ่นที่ 32 ประจำปี 2568-2569
ณ ประเทศแถบอเมริกาเหนือ ประเทศแถบยุโรป และประเทศแถบเอเชีย


เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 1 จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567