arrow_back หน้าหลัก

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565 จุฬา

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 11 กันยายน 2564

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 จะต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS65

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย