arrow_back หน้าหลัก

TCAS65 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 11 กันยายน 2564

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ กสพท ทปอ ดังนี้

TCAS 65 รอบ1 Portfolio
กำหนดการคัดเลือก
เปิดรับสมัคร : 16 – 29 กันยายน 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก : 19 ตุลาคม 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : 30 ธันวาคม 64
ตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : 12 มกราคม 65
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : 15 มกราคม 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 กุมภาพันธ์ 65
ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
สละสิทธิ์ในระบบ mytcas : 9 กุมภาพันธ์ 65 หรือ 6 พฤษภาคม 65
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก https://admission.md.chula.ac.th/
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก http://student.mytcas.com/

โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ รับจำนวน 24 ที่นั่ง
รับนักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6
1. มีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสาารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
TOEFL (internet-based) ไม่ต่ำกว่า 10.0 หรือ
IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ
CU-TEP & Speaking ไม่ต่ำกว่า 110 (จะต้องเป็นคะแนนที่มากจากการสอบในวันเดียวกัน
สามารถใช้คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
2. แฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงตัวตนความรู้ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือ รางวัลที่ได้รับในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ในด้านจิตสาธารณะ การวิจัย หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่นับรวมหน้าปกและสารบัญ) พิมพ์เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ใช้ font Angsana NEW ขนาด 16 Single space ตั้งค่าขอบกระดาษขนาด 1 นิ้วทั้ง 4 ด้าน โดยส่งไฟล์นามสกุล pdf. ให้เอกสารทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวกัน
3. มีผลคะแนนสอบ BMAT ครบทั้ง 3 section สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก https://drive.google.com/file/d/1W3sTzz_VQIQ4OmF1V4bPG8L8OM5iztyq/view
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TCAS 65 รอบ2 Quota
กำหนดการคัดเลือก
สมัครวิชาเฉพาะแพทย์ : 1 – 20 ตุลาคม 64 สมัครที่เว็ป โดยเลือก “การรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย"
ÿมัครÿอบüิชาเฉพาะǰของกลุŠมÿถาบันแพทยýาÿตรŤแĀŠงประเทýĕทย”ผ่าน
เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก : 11 เมษายน 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : 22 เมษายน 65
ตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : 26 – 29 เมษายน 65
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : 26 – 29 เมษายน 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พฤษภาคม 65
ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 4 – 5 พฤษภาคม 65
สละสิทธิ์ในระบบ mytcas : 6 พฤษภาคม 65
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 65

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก https://admission.md.chula.ac.th/
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก http://student.mytcas.com/

โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน รับจำนวน 78 ที่นั่ง
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ รับจำนวน 2 ที่นั่ง
โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) รับจำนวน 3 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก https://drive.google.com/file/d/1zNoA5DqCAQnqELWFEdMf48h8hUGOsJ6b/view
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TCAS65 รอบ3 Admission รับร่วมกับ กสพท

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 176 ที่นั่ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 30 ที่นั่ง
สรุปทุกประเด็นสำคัญ! กสพท 2565 (สมัครสอบ / กฏการคัดเลือก / ปฏิทินการรับ / เปรียบเทียบจำนวนรับ) : คลิก https://tcaster.net/2021/08/consortium-of-thai-medical-schools/

คำแนะนำ การส่งแฟ้มสะสมผลงานในรอบที่ 1
คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด