arrow_back หน้าหลัก

รับสมัคร : นักศึกษาใหม่ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564

ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ภาค 2/2564
กำหนดการ
1 ธันวาคม 64-24 มกราคม 65 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง internet www.iregis2.ru.ac.th
Download ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ได้ที่ www.iregis2.ru.ac.th
1 ธันวาคม 64-14 มกราคม 65 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลางทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
21 มกราคม 65-24 มกราคม 65 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอน ที่มหาวิทยาลัย
25 มกราคม 65-11 เมษายน 65 บรรยายในชั้นเรียน
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
2. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว 1 ภาพ
5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ http://www.ru.ac.th
ติดต่อสอบถาม โทร.0-2310-8614 , 0-2310-8615, 0-2310-8623