arrow_back หน้าหลัก

กิจกรรมแนะแนว 5.1 เรื่อง ระบบ TCAS65 เวลา 1 ชั่วโมง

ประเภท: หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
Thai University Center Admission System (TCAS 65) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
2. สาระการเรียนรู้
2.1 รูปแบบการคัดเลือก TCAS65
2.2 ปฏิทินการดำเนินการ TCAS65
2.3 การบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS65
2.4 จำนวนอันดับและค่าสมัครรอบ 3 Admission
2.5 การสมัครสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ ปี2565
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 นักเรียนบอกความหมาย TCAS 65
3.2 นักเรียนบอกระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
3.3 นักเรียนคิดวิเคราะห์ ประเมินตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถวางแนวทางการวางแผนการเลือกอาชีพและศึกษาต่อ ...................................................................................................................................................................
4. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คำชี้แจง ให้นักเรียนดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้
4.1 นักเรียนอ่านสาระสำคัญ ของระบบ TCAS
4.2 นักเรียนศึกษารูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ในไฟล์นำเสนอ เรื่อง TCAS65 ด้านล่าง
4.3 นักเรียนสรุปและบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้
5. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้/ภาระงาน
- ไฟล์นำเสนอ เรื่อง TCAS 65 ที่ https://assets.mytcas.com/d/TCAS65-press-22-8-64-v9.pdf
6. การวัดและประเมินผล / เกณฑ์การวัดประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน
ความรู้ สังเกตการสรุป สมุดแนะแนว บอกความรู้ที่ได้อย่างน้อย 1 ข้อ