arrow_back หน้าหลัก

กิจกรรมแนะแนว 5.3 การสมัครสอบ GAT PAT/9วิชาสามัญ เวลา 2 ชั่วโมง

ประเภท: หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
Thai University Center Admission System (TCAS 65) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติด้านวิชาการ และศักยภาพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้จนประสบความสำเร็จ โดยพิจารณาคัดเลือกจากคะแนน GAT PAT /9 วิชาสามัญ
2. สาระการเรียนรู้
2.1 ความหมายของ GAT PAT /9 วิชาสามัญ
2.2 รายวิชา ในชุดทดสอบ GAT PAT /9 วิชาสามัญ
2.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ
2.4 การค้นหาข้อมูลหลักสูตร คณะ เกณฑ์การพิจารณา
2.5 การค้นหาสนามสอบ
2.6 การลงทะเบียน เว็บไซต์เพื่อการสมัครสอบ GAT PAT/9วิชาสามัญ ปี 2565
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 นักเรียนบอกความหมาย ความสำคัญ ของ GAT PAT /9วิชาสามัญ
3.2 นักเรียนบอกขั้นตอนการสมัคร
3.3 นักเรียนมีความมั่นใจในการสมัครสอบ
...................................................................................................................................................................
คำชี้แจง : ให้นักเรียนดำเนินการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้
4. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ขั้นนำ
4.1 นักเรียนศึกษา อ่านสาระสำคัญ GAT/PAT และ วิชาสามัญ ปี 2565 ในส่วนสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
ขั้นดำเนินกิจกรรม
4.2 นักเรียนศึกษาการสมัครสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ ปี 2565 ในไฟล์นำเสนอ เรื่อง การสมัครสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ ปี2565 ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง
ขั้นสรุป
4.3 นักเรียนสรุปและบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ไว้ในสมุดแนะแนว
4.4 เมื่อนักเรียนต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อครูแนะแนว โดย ไปที่ line ห้องแนะแนวของนักเรียน และทัก line ส่วนตัว หาครูแนะแนวของนักเรียน หรือ เข้า line @ TU https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=677slnpx

5. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้/ภาระงาน
- ไฟล์นำเสนอ เรื่อง การสมัครสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ ปี 2565
6. การวัดและประเมินผล / เกณฑ์การวัดประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน
ความรู้ สังเกตการสรุป สมุดแนะแนว บอกความรู้ที่ได้อย่างน้อย 1 ข้อ
ความมั่นใจ สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ บอกความรู้สึกระดับความมั่นใจ