arrow_back หน้าหลัก

กิจกรรมแนะแนว 5.4 การเตรียมเอกสาร สำหรับยื่นสมัคร TCAS เวลา 1 ชั่วโมง

ประเภท: หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

การเตรียมเอกสารสำหรับการยื่น สมัคร TCAS
1. ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดของหลักฐาน เอกสาร ในเว็ปไซต์ ระบบรับสมัครคัดเลือกของคณะ/มหาวิทยาลัยที่นักเรียนสนใจ
2. ให้นักเรียนดำเนินการขอเอกสารหลักฐานตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ที่ งานทะเบียนวัดผลของโรงเรียน และกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เอกสารรับรองคุณสมบัติในโครงการพิเศษฯลฯ) โดยมีวิธีการเตรียมเอกสารดังนี้

วิธีการจัดเตรียมเอกสาร
1. ใบสมัคร - กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง
- save ภาพใบสมัครเป็นไฟล์ PDF
- พิมพ์เอกสารแนบกับใบสมัครให้เรียบร้อย
2. สำเนาบัตรประชาชน
- ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนให้ชัด
- เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนกำกับว่า "รับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา/โครงการ.......... ฯลฯ)
- scan เอกสาร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
- ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของตัวเอง/ผู้ปกครอง สำหรับโครงการโควตาพื้นที่ต่าง
- เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- scan เอกสารเป็นไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
4. รูปถ่าย
- รูปถ่ายหน้าตรงใส่ชุดนักเรียน แต่งกายถูกระเบียบ พื้นหลังเป็นสีฟ้า/สีน้ำเงิน
- อายุรูปถ่ายไม่ควรเกิน 6 เดือน
- ขนาดประมาณ 1 นิ้ว 1นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว
- scan รูปถ่าย เป็นไฟล์ .JPG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100-200 KB
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
- กรณี เคยเปลี่ยนชื่อ สกุล ฯลฯ ถ่ายสำเนาใบเปลี่ยนให้ชัดเจน
- เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนกำกับว่า "รับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา/โครงการ.......... ฯลฯ)
- scan เอกสาร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6. เอกสารทางการศึกษา
- ปพ.1 เอกสารแสดงผลการเรียน หรือ transcript
- ปพ.2 ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา
- ปพ.7 เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน
- หนังสือรับรองจากโรงเรียน/คุณครู/ที่ปรึกษา
- scan เอกสาร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7. เอกสารผลการสอบทางวิชาการ / ภาษา
- ผลสอบ BMAT ยื่นคณะแพทย์
- IELTS, TOEFL, SAT, TOEIC, HSK ฯลฯ (อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สถาบันกำหนด)
- GAT PAT*
- วิชาสามัญ*
- วิชาเฉพาะ กสพท*