arrow_back หน้าหลัก

เตรียม' TCAS 65 : ข้อสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 1 ธันวาคม 2564

นักเรียนสามารถศึกษาโครงสร้าง/ตัวอย่างของแบบทดสอบทางการศึกษา GAT/PAT และวิชาสามัญ เพื่อใช้คะแนนยื่นสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ในปี 2556
- โครงสร้างข้อสอบ (Exam Blueprint)
- ตัวอย่างข้อสอบ (Sample Questions)
ที่
https://blueprint.mytcas.com/?fbclid=IwAR0LV7WAO8nDBIozx3zAJ0CwZ13LXd2oSQVU9gZWWghneK9vYX9J5IqfFBo