arrow_back หน้าหลัก

รับสมัคร : ชิงทุนรัฐบาล กพ

ประเภท: ทุนการศึกษา เมื่อ 2 ธันวาคม 2564

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ดังนี้
ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 143 ทุน
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) จำนวน 26 ทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.ocsc.go.th/scholarship
http://scholar.ocsc.go.th
http://uis.ocsc.go.th