arrow_back หน้าหลัก

กิจกรรมแนะแนว เรื่อง วิธีการลงทะเบียนใช้เข้าใช้ ระบบ tcas 65 เวลา 1 ชั่วโมง

ประเภท: หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา เมื่อ 9 ธันวาคม 2564

เรื่อง วิธีการลงทะเบียน my tcas 65 เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วย การพัฒนาความสามารถในการวางแผนการศึกษาต่อ
........................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
นักเรียนลงทะเบียนเข้าระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ที่ mytcas 65
คำชี้แจง
1. นักเรียนเปิดวิดีทัศน์ เรื่อง วิธีการลงทะเบียน ระบบ TCAS 65 https://www.facebook.com/CUPTmytcas/videos/436241411427962 /หรือศึกษาลายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบ
2. นักเรียนเข้าลงทะเบียนในระบบ https://www.mytcas.com/