arrow_back หน้าหลัก

กิจกรรมแนะแนว (บูรณาการ) เรื่อง การพัฒนา Self-awareness เวลา 2 ชั่วโมง

ประเภท: หน่วยที่ 2 การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
Self-awareness ความสามารถในการมองเห็นตนเองและตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ผ่านการรับรู้และเข้าใจสภาวะต่างๆ ที่ช่วยทำให้เรามีความสุขและมีการพัฒนาตนเอง ทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและการเรียน
2. สาระการเรียนรู้
2.1 การตระหนักรู้ในตนเอง
2.2 วิธีการทำความรู้จักตนเองผ่าน Johari window
2.3 การฝึกการตระหนักรู้ในตนเอง และการสะท้อนตนเอง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ (K)
นักเรียนบอกความหมาย/ความสำคัญ/ประโยชน์ของการตระหนักรู้ในตนเอง
นักเรียนบอกวิธีการทำความรู้จักตนเองได้
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งแวดล้อม และสะท้อนความรู้สึก ภาพรวมของตนเองได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ (A)
นักเรียนตระหนักรู้ในตนเอง
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
คำชี้แจง : ให้นักเรียนดำเนินการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้

4. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยตนเอง
ขั้นนำ
4.1 นักเรียนรับฟังการบรรยายสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมจากครูแนะแนว ที่ https://www.youtube.com/watch?v=yw1GZ-eCCtM ช่วงเวลา 0.00-04.15 นาที
ขั้นดำเนินกิจกรรม
4.2 นักเรียนดู วิดิทัศน์ เรื่อง The Dolls with Attitude ที่ https://www.youtube.com/watch?v=yw1GZ-eCCtM ช่วงเวลา 04.16-10.18
4.3 นักเรียนสะท้อนความรู้สึกจาก วีดิทัศน์ เรื่อง The Dolls with Attitude ตามคำเชิญชวนของครู (ในวีดีทัศน์) และทบทวนตนเอง ตามประเด็น ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และภาพในอนาคตของตนเอง
4.4 นักเรียนฟังครูอธิบายวิธีการรับรู้ตนเอง และนักเรียนศึกษาแนวคิดของการมองตนเอง ผ่าน Johari window จากไฟล์นำเสนอ https://forms.gle/RNitsfXvrh2mdTY3A
4.5 นักเรียนฟังครูอธิบายวิธีการตั้งคำถามเพื่อการทบทวนตนเอง
4.6 นักเรียนฝึกการตระหนักรู้ตนเอง ในแบบฝึก “สวัสดี...ตัวฉัน” ที่ https://forms.gle/SeRmsWSbfXcY2hZH9 เพื่อเพิ่มความสามารถในการตระหนักรู้ตนเอง
ขั้นสรุป
4.7 นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ในแบบฝึก “สวัสดี...ตัวฉัน” ที่ https://forms.gle/SeRmsWSbfXcY2hZH9
4.8 นักเรียนอ่านข้อความสรุปของครู เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมเป็นกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการตระหนักรู้ตนเอง ในส่วนท้ายของ แบบฝึก “สวัสดี...ตัวฉัน” ที่ https://forms.gle/SeRmsWSbfXcY2hZH9

5. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้/ภาระงาน
- วิดีทัศน์ เรื่อง The Dolls with Attitude ที่ https://www.youtube.com/watch?v=yw1GZ-eCCtM
- ไฟล์การนำเสนอ pp “johair window” ที่ https://forms.gle/RNitsfXvrh2mdTY3A
- แบบฝึก “สวัสดี...ตัวฉัน” ที่ https://forms.gle/SeRmsWSbfXcY2hZH9
- ใบความรู้ Self-Awareness https://docs.google.com/document/d/1K7DX3il0w1np0ta5A67dYAcPj-UvalKE/edit


6. การวัดและประเมินผล / เกณฑ์การวัดประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน
1.ความรู้-(ความหมาย/ ประโยชน์ วิธีการตระหนักรู้ตนเอง) ตรวจคำตอบ คำถาม ที่ https://forms.gle/nCWaL5y5wbYsUNTL9 บอกความรู้ที่ได้
2.ารรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ตรวจคำตอบการสรุปเกี่ยวกับตนเอง คำถาม ที่ https://forms.gle/nCWaL5y5wbYsUNTL9 สรุปเกี่ยวกับตนเองได้
อย่างน้อย 1 ลักษณะ