ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
อาชีพแพทย์นักวิจัย

17 กุมภาพันธ์ 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของ นางสาวณญาดา แพนดี ห้อง 642

อาชีพแพทย์

15 กุมภาพันธ์ 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของ นายศุภวิทย์ ตระการสิรนารถ ห้อง 813

อาชีพครูสอนพิเศษ

15 กุมภาพันธ์ 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของ นายพชร ไช่ ห้อง 813

อาชีพมัณฑนากร

14 กุมภาพันธ์ 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจของ นางสาวอัญญา เผือกมงคล ห้อง 334

อาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี

14 กุมภาพันธ์ 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของ นางสาววรวลัญช์ ประสบเนตร ห้อง 334

อาชีพอัยการ

14 กุมภาพันธ์ 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพของ นางสาวนภสวรรณ ภุชงค์โสภาพันธุ์ ห้อง 334

อาชีพอัยการ

9 กุมภาพันธ์ 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพอัยการ ของ นางสาววีร์สุดา สุโขยะชัย 443 _19ข

อาชีพนักขาย OverseaSale

2 กุมภาพันธ์ 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ ของ นางสาวธนนันท์ ศรีบุญเรือง ห้อง 436

อาชีพวาทยากร

21 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานการสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของ นางสาวสมชนก ตระกูลไตรตรึง เลขที่ 21 ห้อง 642

อาชีพแพทย์

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจของ Natchanon Ratchata ห้อง 812 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์