ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
กิจกรรมแนะแนว (บูรณาการ) เรื่อง การพัฒนา Self-awareness เวลา 2 ชั่วโมง

19 พฤศจิกายน 2564   #หน่วยที่ 2 การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
Self-awareness ความสามารถในการมองเห็นตนเองและตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ผ่านการรับรู้และเข้าใจสภาวะต่างๆ ที่ช่วยทำให้เรามีความสุขและมีการพัฒนาตนเอง ทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและการเรียน
2. สาระการเรียนรู้
2.1 การตระหนักรู้ในตนเอง
2.2 วิธีการทำความรู้จักตนเองผ่าน Johari window
2.3 การฝึกการตระหนักรู้ในตนเอง... อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว (บูรณาการ) เรื่อง ตระหนักรู้ในตนเองค้นพบเป้าหมาย เวลา 2 ชั่วโมง

19 กรกฎาคม 2565   #หน่วยที่ 2 การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
การรู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง จะช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับตนเอง มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
2. สาระการเรียนรู้
2.1 การพัฒนาเป้าหมายชีวิต
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 นักเรียนตระหนักรู้ในตนเอง
3.2 นักเรียนกำหนดเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับตนเองได้
................................................................................ อ่านต่อ